Keurmerken en garanties voor Orgapower bodemverbeteraars

Kwaliteits keurmerken en garanties voor Orgapower bodemverbeteraars


Keurcompost

Orgapower zet hoofdzakelijk zijn compost af onder het Nederlandse branche keurmerk Keurcompost. Dit keurmerk bestaat al vanaf 2008 en is ontstaan omdat de Nederlandse wetgeving rondom compost te weinig garantie gaf voor met name de voedselveiligheids wensen vanuit de markt. Het keurmerk wordt onafhankelijk geaudit en schrijft ondermeer productie, transport en eindproducteisen voor. Voor details en achtergronden omtrent dit keurmerk verwijzen wij u naar www.keurcompost.nl

Onze grondproducten vallen onder de BRL 9335-4 ; “Milieuhygiënische keuring van samengestelde grondproducten”. Dit wil zeggen dat alle grondstoffen gekeurd zijn voordat er mixen van gemaakt worden.

Orgapower is leverancier van bodemverbeterende kwaliteitsproducten van onder andere teelaarde, bomengrond en bomenzand. In de BRL9335-4 worden deze producten samengestelde grondproducten genoemd. Deze producten, zijn samengesteld uit zand of grond en organische bodemverbeteraars, zoals bijvoorbeeld groencompost. Een belangrijke eis is dat het organische stofgehalte niet meer dan 10 % mag bedragen. Het productie- en afleveringsproces is volledig beschreven en wordt streng bewaakt. Door deze werkwijze garandeert Orgapower, dat elke levering voldoet aan de bodemkwaliteitsklasse Achtergrondwaarden ( NL wetgeving voor schone grond) hetgeen betekent dat onze producten in elk werk toegepast mogen en kunnen worden.

Orgapower geeft met deze protocollen invulling aan de geldende wet- en regelgeving (besluit Bodemkwaliteit; wet Bodembescherming; wet Milieubeheer; wet Verontreiniging Oppervlaktewateren.

©2015 Orgapower  |   sitemap    |    disclaimer   |   privacy policy